Tin tức

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------Số: 119/2018/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006,...

Đọc thêm

Gọi Ngay: 0923.393.335